wigor-targi.comwigor-targi.com

II Ogólnopolski Konkurs na Najciekawsze Terrarium Targów Zoo-Botanica 2011

II Ogólnopolski Konkurs na Najciekawsze Terrarium Targów Zoo-Botanica 2011


Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu terrarystycznego przy targach ZOO-BOTANICA 2011. Konkurs ten jest jedynym tego typu wyzwaniem, które stawiamy zarówno przed hobbystami, jak i przed profesjonalistami. Dla wszystkich wielbicieli terrarystyki będzie to szansa na wygranie atrakcyjnych  nagród! Zapraszamy tych, którym nieobca jest trudna sztuka projektowania terrariów. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy- zasady są bardzo proste: Krok 1- wypełnić i podpisać zgłoszenie dostępne na stronie targowej
Krok 2- wysłać zgłoszenie mailem lub pocztą zwykłą
Krok 3- przyjechać na targi ZOO-BOTANICA w dni techniczne (środa 31.08 –czwartek 1.09), aby urządzić terrarium, które weźmie udział w konkursie
Krok 4- prezentować urządzone terrarium przed odwiedzającymi targi
Rozdanie nagród odbywa się w ostatni dzień targowy. Głosuje komisja składająca się ze znawców branży.


Zapraszamy do zapozania się z regulaminem konkursu (poniżej). W celu pobrania zgłoszenia prosimy o kontakt: mstatkiewicz@wigor-targi.com

 

Regulamin

II Ogólnopolski Konkurs na Najciekawsze Terrarium Targów Zoo-Botanica 2011

Organizator:
Agencja Reklamowa WIGOR

Uczestnicy:
- Konkurs jest otwarty dla wszystkich: profesjonalistów i hobbystów
- W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin pracowników Organizatora uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika.

Kto może wziąć udział?
- hodowcy hobbyści
- stowarzyszenia i związki terrarystyczne
- sklepy zoologiczne
- producenci akcesoriów terrarystycznych

Zgłaszać można:
- terraria z dowolnym wyposażeniem, roślinnością, wyłącznie ze zwierzętami
- terraria w dowolnym rozmiarze

Kryteria oceny:
- kompozycja i sposób rozmieszczenia elementów
- kreatywność twórcy i oryginalność terrarium
- kondycja roślin
- dobór zwierząt


Termin zgłoszeń: 16 sierpnia 2011

Zgłoszenie (do pobrania) należy przesłać pocztą lub e-mailem do Organizatora Targów z dopiskiem „Konkurs Terrarystyczny”.*
UWAGA!!! Każdego uczestnika konkursu obowiązuje Regulamin Targów.

Zasady uczestnictwa:
- Jeden uczestnik może zgłosić dowolną ilość terrariów.
- Każdy uczestnik zapewnia sobie terrarium oraz jego wyposażenie we własnym zakresie.
- Zgłoszone terraria wezmą udział w Wystawie Terrarystycznej, która stanowi integralną część Targów Zoo-Botanica 2011.  
- Zgłoszenie terrarium do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów na potrzeby konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).
- Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z wystawy terrariów przez Organizatora konkursu.
- Nagrody nie są zamieniane na gotówkę.
- W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie (czyli do 30 września 2011), nagroda przepada.

Organizator zapewnia:
- powierzchnię wystawienniczą pod zgłoszone terrarium na Targach Zoo-Botanica 2011
- przyłącze prądu dla każdego uczestnika konkursu (jeśli jest taka potrzeba)
- dni techniczne od 31 sierpnia do 1 września 2011 potrzebne do przygotowania terrarium przed otwarciem targów i wystawy
Postanowienia końcowe
- Pełna treść regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
- Uczestnicy konkursu mogą składać reklamacje w terminie do dnia 1 października 2011 r., wyłącznie na piśmie (pod rygorem nieważności) na adres siedziby Organizatora. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane.
Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmować będzie Organizator, w terminie 10 dni od otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne.
-  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn. O zmianach, a także o innych okolicznościach wymienionych w zdaniu poprzedzającym Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem Serwisu internetowego.
-  Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.


W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konkursu można kontaktować się z biurem Organizatora tel. 71 359-09-05.

* Adres:
WIGOR Agencja Reklamowa
ul. Sokolnicza 34/38
53-660 Wrocław
e-mail:office@wigor-targi.com
www: www.wigor-targi.com
tel.: 71 359 62 71Pliki do pobrania:
Zgłoszenie do konkursu (0.04 MB)

Targi

Newsletter

Rezerwacja miejsc

Strona główna | Kontakt | Mapa strony

Copyright © 2007 WIGOR-TARGI.COM Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: realizacja: bobrowski.pl